Diákigazolvány igénylése

forrás

A köznevelésben tanuló diákok igénylési folyamata

2012. január 1-jétől az oktatási igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak megfelelő igazolvány, melynek fajtái közé tartozik a diákigazolvány.

2016. január 1. napjától ingyenesen igényelhetők az oktatási igazolványok. A közreműködő intézményben 2016. január 1. után benyújtott oktatási igazolvány igénylések esetében az igazolványok kiállítása díjmentes.

2017. január 1. napjától minden diákigazolvány az intézményekbe érkezik, a diákigazolványok átvétele az oktatási intézményben történik.

KI KAPHAT DIÁKIGAZOLVÁNYT?

Diákigazolványra jogosult

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,
 2. nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 1. számú mellékletében szereplő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,
 3. azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli országban székhellyel rendelkező köznevelési, felsőoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (a továbbiakban: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),
 4. a kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató,
 5. a Balassi Bálint ösztöndíjprogramban hallgatóként részt vevő személy.

A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató esetében a jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény azon országban, ahol működik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelő hivatalból vizsgálja, hogy a külföldön működő intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minősül-e. 

A diákigazolvány típusai és tartalma

A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt “nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt “esti”, a levelező oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt “levelező”, a köznevelésben a más sajátos munkarend, valamint a felsőoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt “távoktatás” felirat jelöli.

A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelő diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója a levelező oktatás munkarendje szerinti oktatási igazolványra jogosult. 

Az oktatási igazolvány az Nftv.-ben, valamint az Nktv.-ben meghatározott adatokat tartalmazza. 

Ideiglenes diákigazolvány

A jogszabály egyetlen esetet ismer, amikor ideiglenes diákigazolványról beszélhetünk.

Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közreműködő intézmény a jogosult kérésére a mellékletben meghatározott igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint ahhoz kapcsolódóan a jogszabályban foglaltakra való jogosultságot.

Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minősül.

Az igazolás a kiállításától számított 60 napig érvényes. 

HOL ÉS HOGYAN IGÉNYELHETŐ DIÁKIGAZOLVÁNY?

Oktatási igazolvány (ide tartozik a diákigazolvány és a pedagógus igazolvány)

 1. az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,
 2. az elveszett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett,
 3. a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § c) pontjában meghatározott személy (alapvetően a pedagógusi munkakörökből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett személy) által időbeli korlátozás nélkül igényelhető.

Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni.

A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közreműködő intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti. Ennek hiányában a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos) határozza meg.

Több oktatási intézménnyel való egyidejű hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét a képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, távoktatás) határozza meg.

Egyidejűleg fennálló tanulói és hallgatói jogviszony esetén a közreműködő intézmények sorrendjét az oktatás, képzés munkarendje (nappali, esti, levelező, más sajátos, távoktatás) határozza meg. 

A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha a közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé, az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges. 

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE KÖZNEVELÉSBEN:

A köznevelésben a tanuló, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselője a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül

 1. a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (igénylő felület) vagy az akkreditált iskolai adminisztrációs rendszer (IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének tényét rögzíti,
 2. az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a KIR honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést a közreműködő intézmény számára. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány előállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.

A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetők érvényesnek, ha az igénylést továbbító közreműködő intézmény szerepel az adatkezelő által vezetett intézményi adatbázisban. A közreműködő intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelő felé az adatkezelő által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

A köznevelési diákigazolvány igénylése esetén az adatkezelő az igénylés során feltöltött és továbbított tanulói adatokat összeveti a KIR-ben szereplő adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közreműködő intézmény nyilvántartásában szereplő adatoktól, akkor a közreműködő intézmény a 34. §-ban foglaltak szerint jár el. 

Diákigazolvány igénylése a nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult részéről:

A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelőnek mint közreműködő intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot. E dokumentum hiányát a jogosult nyilatkozatával nem pótolhatja.

A közreműködő intézmény ellenőrzi a fentiek teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a hiányok pótlására. A közreműködő intézmény az igényléstől – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétől – számított 8 napon belül

 1. az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a diákigazolvány igénylés tényét rögzíti,
 2. az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé. 

A kormányközi és más oktatási együttműködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási intézményben tanuló, részképzésben részt vevő külföldi tanuló, hallgató, a diákigazolvány iránti igényét a közreműködő intézménynek jelenti be.

A közreműködő intézmény az igényléstől számított 8 napon belül

 1. az igénylő felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány igénylés tényét rögzíti,
 2. az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az elektronikus igénylést és továbbítja az adatkezelő felé.

Ha a jogszabályban meghatározott jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be. Ebben az esetben a jogosult a diákigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a diákigazolvány előállításához szükséges személyes adatait a törvényben meghatározott módon és ideig kezelhesse. 

Az igazolványok megszemélyesítéséhez szükséges fénykép és aláírás felvételezésével, valamint azoknak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása szerinti hitelességének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az általános illetékességgel eljáró járási hivatal adatfeldolgozóként látja el. 

Az e-közigazgatásért felelős miniszter gondoskodik az igénylés adatainak ellenőrzéséről a személyi- és lakcímnyilvántartás alapján, és az igénylés adataihoz megfelelő fénykép és aláírás hozzárendeléséről, valamint az oktatási igazolványnak az intézményhez történő eljuttatásáról. 

Mi a teendő az igazolvány elvesztése esetén?

A közreműködő intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-ban meghatározott – igazolást ad ki annak a jogosultnak, aki tanulói, hallgatói jogviszonyának megszűnését követően, de a diákigazolvány érvényességi idejének lejárata előtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására alkalmatlanná válik.

Ebben az esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult előző diákigazolványa alapján kell kitölteni. 

Mi a teendő lakcímváltozás vagy más adatváltozás esetén?

Amennyiben a közreműködő intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt igényelni. 

A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közreműködő intézmény részére.

A közreműködő intézmény nem továbbítja az oktatási igazolványigénylést vagy nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát, amíg a jogosult a fent meghatározott díjat meg nem fizeti. 

Meddig érvényes a diákigazolvány?

A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult.

Abban az esetben, ha a hallgató

 1. hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig,
 2. hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra. 

Az érvényesítés határideje

 1. köznevelésben kiadható oktatási igazolvány esetében október 31. napja,
 2. felsőoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén október 31. napja, a II. félévre érvényes érvényesítő matrica esetén március 31. napja. 

Hogyan érvényesítik a diákigazolványt?

A közreműködő intézmény a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését érvényesítő matrica felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelő felé tett bejelentéssel végzi.

Az érvényesítő matrica tartalmazza érvényességének időtartamát, valamint a köznevelésben a matrica sorszámát, felsőoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betűkódját. 

A diákigazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény köteles megrendelni az adatkezelő által meghatározott módon

 1. köznevelési intézmények esetében július 15-ig,
 2. felsőoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében július 15-ig, a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében december 15-ig.

Az adatkezelő gondoskodik a megrendelések teljesítéséről postai úton, a köznevelésben és a felsőoktatásban az I. félévi érvényesítő matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsőoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítő matricák tekintetében február 1-ig.

A közreműködő intézmény szükség szerint további érvényesítő matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus úton az adatkezelőhöz történő eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelő az átvételt követő 30 napon belül postai úton teljesíti a közreműködő intézmény költségén.

A jogosult számára jogviszonya szünetelésének időtartama alatt a közreműködő intézmény nem továbbít oktatási igazolvány igénylést és nem érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítő matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétől számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelő felé jelenteni.

Az adott tanévben fel nem használt érvényesítő matricákat a közreműködő intézmény a tanévet követő november 30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényéről és a megsemmisített matricák darabszámáról a közreműködő intézmény jegyzőkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megőrizni. 

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti. 

Milyen kedvezmények járnak a diákigazolvány alapján?

A diákigazolvány

 1. a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,
 2. a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,
 3. a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,
 4. a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,
 5. a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot

igazolja.

A diákigazolvánnyal igénybe vehető, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

A nemzetközi kedvezményt kizárólag a NEK-rendszer specifikációinak megfelelő diákigazolványok biztosítják. 

Utazási kedvezmények diákigazolvánnyal

A tanulói jogviszony alapján igénybe vehető közforgalmú személyszállítási utazási kedvezmények felsorolását a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 1. mellékletének 10-21. pontjai tartalmazzák. 

A kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb

 1. a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi,
 2. a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi

havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetők igénybe.